Mitä on taqlid? >> Julkaistu 19 Nov 2007

Taqlid: Lainoppineen (Mujtahid) seuraaminen

1. Jokaisen Muslimin on välttämätöntä uskoa uskon peruskappaleisiin omalla näkemyksellään ja ymmärryksellään eikä hän voi seurata ketään tässä suhteessa eli hän ei voi hyväksyä toisen tietävän sanaa vain siksi, että hän on sanonut niin. Kuitenkin hän, jolla on uskoa islamin tosiuskonkappaleisiin, ja joka harjoittaa uskoaan tekojensa kautta, on Muslimi ja Muminin, vaikkei hän olisi kovin syvällinen ja kaikki Muslimiin liittyvät lait pätevät häneen. Uskonnollisten lakien kyseessä ollessä - lukuunottamatta niitä, jotka on selvästi määritelty tai joista ei voi väitellä, täytyy henkilön:

* olla itse Mujtahid (lainoppinut), joka on kyvykäs päättelemään ja tekemään johtopäätöksiä uskonnollisista lähteistä ja todisteista;

* tai jollei hän ole Mujtahid itse, täytyisi hänen seurata sellaista, eli hänen tulisi toimia Mujtahidin tuomioiden (Fatwa) mukaan;

* tai jollei hän ole Mujtahid tai sen seuraaja (Muqallid), tulisi hänen toimia sellaisella varotoimella, joka takaa hänelle, että hän on täyttänyt uskonnolliset velvollisuutensa. Esimerkiksi jos jotkut Mujtahidit ovat sitä mieltä, että jokin teko on haram, kun taas toiset ovat sitä mieltä, ettei se ole, tulisi hänen olla suorittamatta sitä tekoa. Samoin, jos joku Mujtahid on sitä mieltä, että jokin teko on pakollinen (Wajib) kun taas toiset ovat sitä mieltä, että se on suositeltavaa (Mustahab), tulisi hänen suorittaa se teko. Täten, on pakollista niille henkilöille, jotka eivät ole Mujtahideja tai eivät kykene toimimaan varotoimilla (Ihtiyat), seurata Mujtahidia.

Mujtahid on lainoppinut, joka on tarpeeksi kilpailukykyinen tekemään tarkkoja päätelmiä mitä tulee Pyhään Koraaniin ja Profeetan (sawa) Sunnaan ijtihad-prosessin kautta. Ijtihad merkitsee kirjaimellisesti kamppailua ja rasittumista. Teknisesti oikeustieteen terminä se ilmaisee lainoppineen ahkeruutta kaikkine kykyineen ottaa huomioon lain asiantuntijat silmälläpitäen sitä, että hän saa selville, mikä kaikella todennäköisyydellä on laki. Toisinsanoen Ijtihad tarkoittaa johtopäätösten tekemistä lakiasioissa niissä tapauksissa, joissa mikään pikateksti ei ole sovellettavissa. (Katso, Baqir Sadr, A Short History of 'Ilmul Usul, ISP, 1984).

2. Taqlid uskonnollisissa laeissa tarkoittaa toimimista Mujtahidin tuomion mukaan. On välttämätöntä, että Mujtahid, jota seurataan, on mies, Shi'ah Ithna Ash'ari, täysi-ikäinen, täysijärkinen, laillista syntyperää oleva, elossa ja oikeudenmukainen ('Adil). Henkilön sanotaan olevan oikeudenmukainen kun hän suorittaa kaikki ne teot, jotka ovat pakollisia hänelle ja pidättyy niistä asioista, jotka ovat kiellettyjä hänelle. Ja oikeudenmukaisuuden merkki on se, että hän on selvästi hyväluonteinen, joten jos hänestä tehdään kyselyitä paikallisilta ihmisiltä, tai hänen naapureiltaan tai niiltä, joiden kanssa hän elää, he vahvistaisivat hänen hyvän käytöksensä. Ja jos joku tietää, että Mujtahidin tuomiot eroavat siinä suhteessa, mitä ongelmia me kohtaamme joka päivä, on välttämätöntä, että seurattava Mujtahid on A'lam (kaikkein oppinein), joka on kyvykkäämpi kuin kukaan muu tämän hetken Mujtahideista ymmärtämään jumalallisia lakeja.

3. On kolme tapaa tunnistaa Mujtahid ja A'alam:

* kun henkilö on varma, että tietty henkilö on Mujtahid, tai kaikkein oppinein. Tätä varten hänen tulisi olla oppinut henkilö itse ja pitäisi omata kyky tunnistaa Mujtahid tai A'alam;

* kun kaksi henkilöä, jotka ovat oppineita ja oikeudenmukaisia ja jotka omaavat kyvyn tunnistaa Mujtahid tai A'alam vahvistavat, että henkilö on Mujtahid tai A'alam, edellyttäen että kaksi muuta oppinutta ja oikeudenmukaista henkilöä eivät väitä sitä vastaan. Itseasiassa, Mujtahidin tai A'alamin olemassaolo voidaan perustaa myös vain yhden luotetun ja luotettavan henkilön toteamuksella.

* kun suuri määrä oppineita henkilöitä, joilla on kyky tunnistaa Mujtahid tai A'lam, todistavat, että kyseinen henkilö on Mujtahid tai A'alam, edellyttäen että toinen on tyytyväinen heidän toteamukseensa.

4. Jos henkilö yleensäottaen tietää, että Mujtahidien tuomiot eroavat jokapäiväisissä asioissa, ja jos jotkut toiset Mujtahidit ovat kyvykkäämpiä kuin toiset, muttei pysty tunnistamaan heistä kaikkein oppineinta, silloin hänen tulisi toimia varotoimin perustuen heidän tuomioihinsa. Ja jos hän on kyvytön toimimaan varotoimin, silloin hänen tulisi seurata Mujtahidia, jonka hän olettaa olevan kaikkein oppinein. Ja jos hän päättää, että he kaikki ovat tasa-arvoisia asemaltaan, silloin hänellä on vaihtoehto.

5. On neljä tapaa hankkia Mujtahidin tuomiot:

* Kun ihminen kuulee Mujtahidilta itseltään.

* Kun Mujtahidin tuomioon viitataan kaksi oikeudenmukaista henkilöä viittaa Mujtahidin tuomioon.

* Kun ihminen kuulee tuomion henkilöltä, jonka toteamus tyydyttää häntä.

* Lukemalla Mujtahidin Masae'l kirja edellyttäen että hän on tyytyväinen kirjan paikkansapitävyyden suhteen.

6. Niin kauan kuin henkilö on varma, ettei Mujtahidin tuomio ole muuttunut, voi hän toimia Mujtahidin kirjoittaman kirjan mukaan. Ja jos hän epäilee, että tuomio on saattanut muuttua, sen asian tutkiminen ei ole välttämätöntä.

7. Jos A'alam Mujtahid antaa fatwan jossakin asiassa, hänen seuraajansa ei voi toimia siinä asiassa toisen Mujtahidin fatwan mukaan. Mutta jos hän ei anna fatwaa ja ilmaisee varotoimen (Ihtiyat), että henkilön tulisi toimia sillä ja sillä tavalla, esimerkiksi jos hän sanoo, että "varotoimena, ensimmäisessä ja toisessa Namazin (rukouksen) Rak'atissa, tulisi hänen lukea kokonainen Suura "Hamd"-Suuran jälkeen", voi seuraaja toimia joko tämän varotoimen mukaan, mitä kutsutaan pakolliseksi varotoimeksi (Ihtiyat Wajib), tai hän voi toimia toisen seurattavaksi sallitun Mujtahidin fatwan mukaan. Täten, jos hän (toinen Mujtahid) määrää, että vain "Hamd-Suura" on riittävää, voi hän (rukoukset suorittava henkilö) jättää toisen Suuran pois. Asema on sama, jos A'alam Mujtahid ilmaisee sellaiset termit, kuten Ta'mmul tai Ishkal.

8. Jos A'lam Mujtahid noudattaa varotoimea jälkeen tai ennen fatwan antamisen, esimerkiksi jos hän sanoo, että jos Najis astia pestään kerran Kurr vedellä (noin 388 litraa), tulee siitä Pak, vaikka varotoimena se tulisi pestä kolme kertaa, voivat hänen seuraajansa jättää toimimatta tämän varotoimen mukaan. Tätä varotoimea kutsutaan suositeltavaksi varotoimeksi (Ihtiyat Mustahab).

9. Jos Mujtahid, jota henkilö on seurannut, kuolee, on hänen asemansa sama kuin jos hän olisi elossa. Tähän perustuen, jos hän on oppineempi kuin elävä Mujtahid, seuraaja, jolla on yleiskäsitys eroavaisuudesta jokapäiväisessä Masae'lissa, täytyy hänen jatkaa pysyttelemistä hänen taqlidissa. Ja jos elävä Mujtahid on oppineempi, silloin seuraajan täytyy kääntyä hänen puoleensa taqlidia varten. Taqlid-termi, jota tässä on käytetty, viittaa ainoastaan aikomukseen seurata tiettyä Mujtahidia eikä sisällä toimimista hänen fatwansa mukaan.

10. Jos henkilö toimii Mujtahidin fatwan mukaan tietyssä asiassa, ja tämän Mujtahidin kuoleman jälkeen seuraa elävää Mujtahidia siinä asiassa velvollisuutensa mukaan, ei hän voi toimia uudestaan kuolleen Mujtahidin fatwan mukaan.

11. Seuraajan on pakollista oppia Masae'l, jolla on jokapäiväistä merkitystä.

12. Jos henkilö kohtaa ongelman, jonka sääntö ei ole hänen tiedossaan, on hänen välttämätöntä harjoittaa varotoimea, tai seurata Mujtahidia yllämainituilla ehdoilla. Mutta jollei hän voi saada A'alam Mujtahidin määräystä siinä asiassa, on hänen sallittua seurata ei-A'alam Mujtahidia, vaikka hänellä on yleiskäsitys eroavaisuuksista tuomioiden välillä.

13. Jos henkilö kertoo Mujtahidin fatwan jollekin, ja sitten fatwa muuttuu, ei hänen ole välttämätöntä tiedottaa sille henkilölle muutoksesta. Mutta jos hän huomaa fatwan muuttumisen jälkeen, että hän on tehnyt virheen, ja jos tämä virhe johdattaisi jonkun toimimaan vastoin Sharia-lakeja, silloin on pakollinen varotoimi, että hänen tulisi tehdä parhaansa oikaistakseen virhe.

14. Jos henkilö suorittaa tekonsa jonkin aikaa ilman Mujtahidin taqlidia, ja myöhemmin seuraa Mujtahidia, hänen aiemmat tekonsa ovat voimassa, jos tämä Mujtahid julistaa ne voimassaoleviksi, muuten niitä kohdellaan pätemättöminä.


Lähde: Islamic Laws, English Version of Taudhihul Masae'l According to the Fatawa of Ayatullah al Uzama Syed Ali al-Husaini Seestani


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2